Luminancmetar

  • Luminancmetar za mjerenje cestovne rasvjete
  • Luminancmetar za mjerenje signalizacije
  • Luminancmetar softver

Luminancmetar je uređaj za mjerenje svjetljivosti ili luminancije odnosno gustoću jakosti svjetlosti u određenom smjeru, a jedinica je cd / m². Svaka površina koja svijetli, bez obzira na to je li ona sama izvor svjetlosti ili odbija (reflektira) svjetlo, ima izvjesnu svjetloću.

Spektrometar

Spektrometar je uređaj koji mjeri svojstva svjetlosti u određenom rasponu vidljivog elektromagnetskog spektra odnosno mjeri fizikalnu karakteristiku tako što je prvo razdvaja u spektar sastavnih komponenti. Različite vrste spektrometra mjere različite karakteristike.